Make your own free website on Tripod.com
Thank you

Welcome to nha` tho* con co'c!!

My Fantasy Night
It was a beautiful night
While I was dreaming in my sleep
I saw you walk and smile
It was like a spring flower
And you smell like a river perfume
You walk slowly by
It looks like the moon and the skies
It was my fantasy night
Than you give me wings
I wish I could fly
You touch my heart
Than I touch the skies
It was passed midnight
Inside my room was dark and cold
Suddenly, I called your mane
While I was sleeping in my dream.

Me.
Me. suô't ddòi con

Me. là giô`ng suô'i ngo.t

Me. là ddûòng cát trä'ng trong ly trà

Me. là mô.t kho tàng cua? yêu thu*o*ng

Me. là nguô`n suô'i mát cu?a quê hu*o*ng

Me. la` sû'c ma.nh khi con yêu' dduô'i

Me. là mã.t trõ`i sö?i â'm vào tim con

Me. là ánh sáng, khi con không nhìn thâ'y

Me. là qúy nhâ't cu?a con

Me. là tâ't ca? cu?a ddo*`i con

He.n
Em cu*' he.n nhu*ng em ddû`ng ddê'n nhé

Ddê? lòng buô`n, anh da.o khã'p biê?n

Ngó xuô'ng biê?n, mào xanh vâ~n còn chúc hy vo.ng

Ngó lên tro*`i, tro*`i dden tô'i phu? khã'p chân mây

Bây gio*` anh biê't nói sao ddây

Em bên ddó anh bên này hai phu*o*ng tro*`i xa la

Em o*? bên tro*`i, anh o*? ddây

Anh thu*o*`ng nô'i tô'c làm dây

Ddê? ddên' gã.p em bên phu*o*ng tro*`i xa la.|HOME| |About Me| |My Photo| |My short Story| |My Poems| |Friends Album|
|Camp'99| |Sign GuestBook| |View GuestBook| |My Email|