Make your own free website on Tripod.com
 
 

Ma thôøi ñaïi


AX
 

 

  Ai ôi ma nhaäp choàng em.
  Ma " in tô neát " laém phen loäng haønh
  Choàng em noù giöït noù giaønh
  Toái ngaøy noù giöõ beân mình kem kem
  ÔÛ nhaø noù níu haèng ñeâm
  ÔÛ sôû naøo noù coù theøm ngaùn ai
  Noù rình raäp "saáp bô vai "
  Noù trì noù keùo moät ... hai ... ba laàn
  Choàng em maët muõi xanh dôøn
  Chaúng aên chaúng nguû chaúng buoàn ñi ñaâu
  Moät baày con daïi lao nhao
  Cöûa nhaø treân döôùi tröôùc sau hoang taøn
  Choàng em dôû dôû taøng taøng
  Ra vaøo ngô ngaãn mô maøng ñaâu ñaâu
  Caùi möõng naøy maø ñeå laâu
  Caùi maøn " hoâm leách" traùnh sao khoûi phieàn !!!

  Ai ôi cöùu laáy choàng em !!!

  AX